الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام
درجه حفاظت (IP Code)

درجه حفاظت یا کد آی‌ پی (به انگلیسی : IP Code) اصطلاحی در استاندارد آی‌ ئی‌ سی 60529 است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌ بندی می‌شوند. رقم اول که بین 0 تا 6 است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین 0 تا 8 است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب ( و نه هیچ مایع دیگر ) مشخص می‌کند. هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

 

توضیح رقم نخست در کد آی‌ پی
رقم اول کد آی‌ پیحفاظت تعریف شده برای افرادحفاظت در برابر جسم خارجینیروی اعمال‌ شده بر جسم خارجی
0نیاز به آزمایش نیستنیاز به آزمایش نیستنیاز به آزمایش نیست
1پشت دستاجسام جامد خارجی با قطر 50 میلی‌ متر یا بیشتر50 نیوتون
2یک انگشتاجسام جامد خارجی با قطر 12.5 میلی‌ متر یا بیشتر10 نیوتون
3یک ابزاراجسام جامد خارجی با قطر 2.5 میلی‌ متر یا بیشتر3 نیوتون
4یک سیماجسام جامد خارجی با قطر 1 میلی‌ متر یا بیشتر1 نیوتون
5یک سیمحفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار1 نیوتون
6یک سیمضد گرد و غبار1 نیوتون
توضیح رقم دوم در کد آی‌ پی
رقم اول کد آی‌ پیحفاظت شده در برابرآزمایش شده باجزئیات
0محافظت نشده
1چکیدن آبچکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهد گذاشتمدت‌ زمان : ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش 1 میلی‌ متر باران در دقیقه

2چکیدن آب هنگام کج‌ شدگی تا °15پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌ بار نمی‌گذاردمدت‌ زمان : 5 دقیقه

حجم آب : 10 لیتر بر دقیقه
فشار : 80-100 کیلو پاسکال

3آب افشانده‌ شدهریزش آب به صورت افشانه تا زاویه °60 از حالت عمودی اثر زیان‌ باری نداردمدت آزمایش : ۵ دقیقه

حجم آب : 0.7 لیتر بر دقیقه
فشار : 80-100 کیلو پاسکال

4پاشیدن آبدر شرایط تعیین‌ شده برای غوطه‌ وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌ بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطه‌وری)مدت آزمایش : 10 دقیقه

آبی معادل ریزش 3 میلی‌متر باران در دقیقه

5جت‌ های آبتجهیز برای غوطه‌ وری دائم در آب در شرایط یاد شده توسط سازنده مناسب است . معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌ بندی شده است . با این وجود ، در برخی تجهیزات به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌ باری نداردمدت آزمایش : غوطه‌ وری مداوم در آب

ژرفای تعیین‌شده توسط سازنده

6جت‌ های قوی آباگر محفظه تا °15 نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان‌ باری نمی‌گذاردمدت آزمایش : دست کم 3 دقیقه

حجم آب : 100 لیتر بر دقیقه
فشار آب : 100 کیلو پاسکال از فاصلهٔ 3 متر

7غوطه‌ وری تا 1 مترآب افشانده‌ شده با یک افشانک (6.3 میلی‌متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌ بار نخواهد داشت مدت آزمایش : دست کم 3 دقیقه

حجم آب : 12.5 لیتر بر دقیقه
فشار آب : 30 کیلو پاسکال از فاصلهٔ 3 متر 

8غوطه‌ وری مداوم تا 1 مترآب افشانده‌ شده با جت‌ های قوی (افشانه 12.5 میلی متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌ بار نخواهد داشت زمان آزمایش : 30 دقیقه

غوطه‌ وری در ژرفای کمینه 1 متر اندازه‌ گیری‌ شده از پایین وسیله و دست کم 15 سانتی‌متر اندازه‌ گیری‌شده از بالای وسیله 

 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!