الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

براکت ها

شما می توانید براکت دیواری و براکت های نگهدارنده های U شکل را در این قسمت پیدا کنید.
این براکت ها می توانند به طور مستقیم بر روی دیوار و یا بر روی نگهدارنده های U شکل بسته شوند.
طبقه بندی طبق ظرفیت تحمل بار می باشد. ( باربری سبک - باربری متوسط - باربری سنگین )
در صفحات بعد، شما می توانید گزینه نصب مورد نظر خود را از نمودارهای نصب شده نشان داده شده و ترکیب کالای مربوطه در بخش سفارش را انتخاب کنید.
شما می توانید یک شرح جامع از کالا و اطلاعات اضافی برای کالاها مانند : تحمل بار و نمودار های لنگر اندازی که در هنگام انتخاب روش نصب می تواند به شما کمک کند را پیدا کنید.
 
you can find the wall and support brackets in this chapter.
These can be fastened directly on the wall or on U supports.
Classification takes place according to load capacity.( Light duty - Medium duty - Heavy duty )
On the following pages, you can select your preferred mounting variant from the installation diagrams shown and combine the corresponding articles in the order section.
You can find a comprehensive article description and additional information for the articles, such as load and anchor diagrams, which can help you when selecting the system.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!